Ke stažení

Dokumenty pro uchazeče, studenty i veřejnost.

Návod k elektronickému studijnímu průkazu

Individuální vzdělávací program

Podle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

Informace pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

Centrum JMk pro podporu integrace cizinců - www.cizincijmk.cz

Informace k nostrifikaci vysvědčení - portal.gov.cz

E-learning Čeština jako 2. jazyk od Meta o. p. s. - www.cestina2.cz

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň A1 - www.msmt.cz/file/6786_1_1/

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň A2 - www.msmt.cz/file/6787_1_1/

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň B2 - www.msmt.cz/file/6788_1_1/

Cvičebnice češtiny pro cizince (různé úrovně) - www.equalcr.cz

Seznam doporučené literatury podle úrovní jazyka - http://mluvtecesky.net/cs/introduction/country_language/literature

Štítky: 
Czech

Opakování ročníku

Undefined

Posudek na akce

Posudek o zdravotní způsobilosti pro žáky do 15 let je potřeba vyplnit na všechny akce, které trvají 5 a více dní nebo se jich účastní více jak 30 osob.

Posudek potvrzuje lékař, jeho platnost je jeden rok.Lze použít i posudek z letního tábora, pokud bude mít v době konání akce platnost.

Undefined

Propagační materiály

Přerušení studia

O přerušení studia žádá zákonný zástupce žáka a rozhoduje o něm ředitel školy. Vzdělávání lze přerušit nejdéle na období 2 let. Po dobu přerušení není žák žákem školy.

Příloha: 

Přestup

Přestup k nám

Zájemci o studium na naší škole musí složit přijímací zkoušku na střední školu. Pokud jsou již přijatí na jinou střední školu, mohou zákonní zástupci žáka požádat o přestup k nám. Vzor žádosti o přestup na Gymnázium a SOŠZE Vyškov je v příloze. V případě, že se učební plány obou škol liší, mohou být uchazeči stanoveny rozdílové zkoušky. Žáci studující v zahraničí (na zahraniční střední škole) vyplní žádost o zařazení do oboru vzdělávání.

Přestup od nás

Žáci, kteří navštěvují nižší stupeň (prima-kvarta) plní ve škole povinnou školní docházku. Pokud se rozhodnou o přestup na základní školu musí podat řediteli gymnázia žádost o přestup na ZŠ. V případě přestupu na jinou střední školu dávají pouze oznámení o přestupu na jinou SŠ.

Žáci 4letého cyklu a vyššího stupně 8letého cyklu podávají na školu oznámení o přestupu na jinou SŠ.

Přihlášky ke studiu

 • Přihláška má dvě strany. Může být vytisknuta černobíle.
 • Na přihlášce musí být uveden kód, název oboru a zaměření, pokud je nabízeno.
  • Gymnázium 8leté (79-41-K/81) - nová zaměření GATE a OZON
  • Gymnázium 4leté (79-41-K/41)
  • Obchodní akademie (63-41-M/02) - zaměření Ekonomika a finance
  • Praktická sestra (53-41-M/03) - nový obor
 • Zdravotní potvrzení požadujeme pouze pro obor Praktická sestra.
 • Podle pořadí škol na přihlášce budou uchazeči zváni na jednotlivé  termíny společné přijímací zkoušky.
 • Na přihlášce musí být potvrzeny známky ze základní školy, případně tyto známky musí být doloženy ověřenou kopií příslušného vysvědčení.
 • Přihlášku do školy podává uchazeč (nepodává ji základní škola).

 

Pro obor gymnázium 8leté otevíráme od školního roku 2019/2020 dvě třídy:

Od školního roku 2019/20 otevíráme nový obor Praktická sestra, který nahrazuje obor Zdravotnický asistent.

Ve školním roce 2019/2020 neotevíráme obor Zdravotnické lyceum.

Uchazeči o obor gymnázium 4leté obdrží současně s pozvánkou k přijímací zkoušce přihlášku k volbě druhého cizího jazyka. Nabízíme jazyk německý, ruský, španělský a francouzský. V případě, že mezi žáky 1. ročníku bude dostatečně velká skupina (min. 14 žáků) se stejnou úrovní dosažených znalostí, bude výuka uzpůsobena této úrovni. V opačném případě se bude druhý cizí jazyk vyučovat od základů. Skupina určitého jazyka se otevře, pokud se přihlásí alespoň 14 zájemců.

 

 

Štítky: 
Czech

Stejnopis vysvědčení

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení a vysvědčení o maturitní zkoušce, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.

Žádost je třeba podat osobně na podatelně školy, písemně poštou nebo v naskenované podobě (jpg, pdf) emailem na adresu jitka.obrtelova@gykovy.cz, telefon 517 307 038, nebo na podatelnu školy podatelna@gykovy.cz (viz www2.gykovy.cz/drupal2014/obsah/podatelna-2013).

Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, bude žadatel kontaktován na telefon uvedený v žádosti.

Czech

Ukončení studia

Žáci, kteří navštěvují nižší stupeň (prima-kvarta) plní ve škole povinnou školní docházku. Pokud se rozhodnou o přestup na základní školu musí podat řediteli gymnázia žádost o přestup na ZŠ. V případě přestupu na jinou střední školu dávají pouze oznámení o přestupu na jinou SŠ.

Žáci 4letého cyklu, vyššího stupně 8letého cyklu a oborů SOŠ podávají na školu oznámení o přestupu na jinou SŠ nebo oznámení o ukončení studia.

Uvolnění z výuky

Uvolnění z výuky - odchod z vyučování

 • žádost odevzdá žák třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, z jehož hodiny odchází
 • absence musí být  omluvena ve studijním průkazu

Uvolnění z výuky na více dní

 • žádost odevzdá žák třídnímu učiteli
 • do 5 dnů povoluje třídní učitel
 • nad 5 dnů povoluje ředitel školy
 • absence musí být  omluvena ve studijním průkazu

Uvolnění z výuky tělesné výchovy

 • přílohou musí být potvrzení od lékaře
 • platí maximálně pro jeden školní rok
 • žádost o uvolnění se podává třídnímu učiteli
 • žák má na vysvědčení u předmětu tělesná výchova místo známky napsáno uvolněn/a

Uvolnění z náhradní výuky

 • pokud je žák uvolněn z výuky TV ze zdravotních důvodů bude navštěvovat náhradní výuku nebo se účastnit výuky tělesné výchovy v rámci svých možností (měřit výkony apod.)
 • v případě, že jde o hodiny na začátku nebo na konci výuky dle rozvrhu žáka, může zákonný zástupce žáka požádat o jeho uvolnění z náhradní výuky
 • žák, který je uvolněn z náhradní výuky, se v prostorách, které škola využívá pro vzdělávání žáků, pohybuje v tuto dobu v režimu návštěv, škola za žáka po tuto dobu nenese odpovědnost

 

Změna oboru

Žádost o změnu oboru uvnitř školy musí obsahovat původní obor, nový obor a datum  změny. V případě rozdílných učebních plánů mohou být žákovi stanoveny rozdílové zkoušky.

Příloha: 
Undefined

Ostatní