Přijímací řízení - info

Štítky: 
Česky

Přijímací řízení - základní informace pro šk. rok 2019/20

Škola nabízí obory:

 

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 1. března. Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení - Přihlášky ke studiu. Na přihlášku uvádějte název oboru, kód oboru a zaměření oboru (týká se oborů gymnázium 8leté a obchodní akademie).

Všem uchazečům byly zaslány poštou písemné pozvánky k přijímací zkoušce. Uchazeči se dostaví v daný den do auly školy v 2. patře budovy gymnázia. 

 V rámci přijímacího řízení budou posuzovány:

 1. výsledky žáka ze základní školy (2. pololetí 4./8. ročníku a  1. pololetí 5./9. ročníku),
 2. výsledky přijímací zkoušky,
 3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 ad 1) Pro všechny obory platí, že uchazeč, který bude na vysvědčení z 2. pololetí 4./8. ročníku a 1. pololetí 5./9. ročníku hodnocen sníženým stupněm z chování (2 nebo 3) nebo bude z některého předmětu hodnocen známkou horší než dobrou (3), nesplní podmínku pro přijetí.

ad 2) Všechny čtyřleté obory vykonají zkoušku z centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky. První řádný termín pro čtyřleté obory je stanoven na 12. dubna 2019, 2. řádný termín na 15. dubna 2019, pro osmileté gymnázium je 1. řádný termín stanoven na 16. dubna 2019 a 2. řádný termín na 17. dubna 2019 (náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 13. května  a 14. května 2019). Testy připravuje  společnost Cermat.  

ad 3) Do hodnocení se budou započítávat pouze výsledky z odborných soutěží vyhlašovaných MŠMT v kategorii A a B z vybraných předmětů (ČJ, CJ, MA, DE, ZE, OV, FY, CH, BI a IN). Diplomy a osvědčení dokladující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče lze doložit nejpozději 17. dubna 2019 do 14:00 hod.

Pro obor gymnázium 4leté platí podmínka minimálního počtu bodů nutného pro přijetí, která je stanovena na 150 bodů (součet všech dílčích bodovaných částí přijímacího řízení).

Do prvního ročníku oboru gymnázium 8leté bude přijato 45 žáků do denní formy vzdělávání, 30 žáků do třídy s klasickou výukou (zaměření GATE) a 15 žáků do třídy s progresivní výukou (zaměření OZON). Žáci podávají přihlášku na konkrétní obor a zaměření. Všichni uchazeči vykonají jednotnou zkoušku společné části z českého jazyka a matematiky. V rámci školní části přijímací zkoušky vyplní všichni uchazeči test studijních předpokladů.

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale na různé obory nebo na jeden obor, ale různá zaměření). V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol.

 

Zákonný zástupce uchazeče a zletilý uchazeč má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je předběžně stanoven na 30. dubna 2019 od 13:00 do 15:00 hod.

 

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí - českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu.

Časový limit konání testů je stanoven na 60 min. pro český jazyk a 70 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

 

Na webu www.jmskoly.cz jsou informace o právních náležitostech přijímací zkoušky.

Informace o zápisových lístcích lze získat na adrese http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky.

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/aktualne

Štítky: 
Česky

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Pro obor Obchodní akademie vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 29. května 2019 v kanceláři školy.  K přihlášce doložte výpis výsledků jednotných testů Cermat.

Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení - Přihlášky ke studiu.

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 • výsledky přijímací zkoušky, doložené výpisem výsledků jednotných testů z 1. kola,
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Pro 2. kolo přijímacího řízení platí obdobná kritéria jako pro 1. kolo.

Štítky: 
Česky

Výsledky 2. kola PZ obor Obchodní akademie

Přijatí uchazeči musí po vyvěšení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyvěšení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce), kteří si nevyzvedli rozhodnutí v pátek 3. 5. nebo v pondělí 6. 5. 2019, obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

Štítky: 
Česky

Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení 2019

Obecné dotazy

 • Kde získám formulář přihlášky?
  • Formulář by měla dát uchazeči základní škola, případně si jej můžete stáhnout na těchto stránkách (v dolní části v sekci Ke stažení).
 • Na který termín přijímací zkoušky mám přijít na vaši školu?
  • Termín záleží na tom, kterou školu máte uvedenou na přihlášce jako první a kterou jako druhou v pořadí.
  • 1. pořadí na přihlášce = 1. termín, 2. pořadí na přihlášce = 2. termín.
 • Mám dva diplomy za účast v okresním kole, kolik dostanu bodů?
  • Do výsledků se započítává nejlpší umístění a jen jednou. Tj. za účast v okresním kole je 5 bodů, i když doložíte dva diplomy. Diplomy musí být za letošní nebo loňský školní rok, nesmí být starší.
 • Jak zjistím, která soutěž se počítá?
  • Seznam soutěží najdete na stránkách MŠMT. Započítáváme pouze soutěže z kategorie A nebo B z vybraných předmětů, viz kritéria PZ.
 • Musím mít zdravotní potvrzení?
  • Zdravotní potvrzení vyžadujeme pouze pro obor Praktická sestra.
 • Kdo může vyzvednout rozhodnutí o přijetí / nepřijetí?
  • Rozhodnutí musí vyzvednout zákonný zástupce nezletilého žáka, který je uveden na přihlášce nebo zletilý žák, pokud je uvedeno na přihlášce, že se zastupuje sám.

Gymnázium

 • Kolik přihlášek mohu podat na 8leté gymnázium?
  • Na naši školu lze podat dvě přihlášky - na dvě různá zaměření oboru (GATE - tradiční výuka, OZON - progresivní výuka). Přihlášky se podávají na standardní formulář a vyplňují se oba  termíny - jeden pro OZON, druhý pro GATE.
 • Proč máme na OZON v kritériích přijímací pohovor, když za něj nejsou body?
  • Přijímací pohovor slouží k tomu, abychom navázali kontakt s rodiči a ujasnili s nimi, co od tohoto nového oboru očekávat a jestli je vhodný právě pro jejich dítě.

 

Střední odborná škola

 

Štítky: 
Česky

Schůzky s rodiči žáků budoucích prvních ročníků

Vedení školy připravilo informativní schůzky s rodiči žáků budoucích 1. ročníků v termínech:

 • SOŠ - 11. 6. od 17:00 hod.,
 • GYM 4leté - 11. 6. od 16:00 hod.,
 • GYM 8leté OZON - 13. 6. od 16:00 hod.
 • GYM 8leté GATE - 13. 6. od 17:00 hod.

    Srdečně zveme!

Štítky: 
Česky

Termíny přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří se hlásí do 4letého oboru (obory gymnázium, obchodní akademie a praktická sestra), vykonají centrálně zadávané zkoušky podle jednotného zkušebního schématu.

Uchazeči do 8letého gymnázia (zaměření OZON a GATE) vykonají kromě centrálně zadávaných zkoušek podle jednotného zkušebního schématu ještě školní test studijních předpokladů. Test se koná v den jednotných zkoušek od 12:15 do 12:50 hod. (PUP 12:30-13:05 hod.).

Jednotné zkušební schéma je v příloze této zprávy.

Štítky: 
Česky

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je možné vyzvednout pro všechny obory ve dnech:

 • pátek 3. 5. 2019 7:30–11:30 hod. a 12:30–16:00 hod.,
 • pondělí 6. 5. 2019 7:30–11:30 hod. a 12:30–16:00 hod.

Rozhodnutí pro obory gymnázium 4leté a gymnázium 8leté A-K (OZON i GATE) budou připraveny k vyzvednutí v budově gymnázia, 1. patro, dveře vedle ředitelny u tajemnice E. Přikrylové.

Rozhodnutí pro obory obchodní akademie, praktická sestra a gymnázium 8leté L-Z (OZON i GATE) budou připraveny k vyzvednutí v budově SOŠ, 1.patro, dveře č. 216 u hospodářky J. Obrtelové.

 

Přijatí uchazeči musí po vyvěšení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyvěšení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce), kteří si nevyzvedli rozhodnutí v pátek 3. 5. nebo v pondělí 6. 5. 2019, obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

 

Štítky: 
Česky

Archiv PZ

Štítky: 
Česky

2. kolo přijímacího řízení pro zdravotnické obory

Pro obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 18. května 2018 v kanceláři školy.  K přihlášce doložte výpis výsledků jednotných testů Cermat.

Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení - Přihlášky ke studiu.

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

a. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,

b. výsledky přijímací zkoušky, doložené výpisem výsledků jednotných testů z 1. kola,

c. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Pro obor Zdravotnický asistent vyžadujeme zdravotní potvrzení.

Štítky: 
Česky

Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků

Ředitelství školy zve rodiče studentů nastávajících prvních ročníků k besedě s ředitelem školy a třídními učiteli. Besedy se uskuteční v aule školy na ulici Komenského 16/5 v následujících termínech:

 • Gymnázium 8leté - středa 13. 6. 2018 v 16:00 h
 • Gymnázium 4leté - středa 13. 6. 2018 v 17:00 h
 • obory SOŠ - čtvrtek 14. 6. 2018 v 16:00 h

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny 2. května 2018 na úřední desce školy a na webu školy v příloze této stránky. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Rozhodnutí budou vydávána ve čtvrtek 3. 5. 2018  7:30–11:30 a 12:30–15:00 hod., v pátek 4. 5. 2018 7:30–11:30 a 12:30–15:00 hod.. Pokud uchazeč podal na naší škole 2 přihlášky na různé obory, vyzvedne si rozhodnutí zák. zástupce na budově SOŠ.

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

Na webu www.jmskoly.cz jsou informace o právních náležitostech přijímací zkoušky.

Informace o zápisových lístcích lze získat na adrese http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky.

Štítky: 
Česky